นางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ

ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

ค.ด.(การนิเทศการศึกษา)