ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรฐานสากล 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566

ติชม

สร้างโดย :


NSDV

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ