นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด

ดร.ปิติภาคย์ ปิ่นรอด

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA)