นางจารุณี มณีขัติย์

นางจารุณี มณีขัติยย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ค.บ.(เคมี) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)