นายสุกฤษฏิ์พล โชติอรรฐพล

นายสุกฤษฏิ์พล  โชติอรรฐพล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.(ชีววิทยา)  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา