นางสาวชมนาด พรมมิจิตร

ดร.ชมนาด พรมมิจิตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), ศษ.ม.(อาชีวศึกษา), ปร.ด.(สาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา)

ปัจจุบัน ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทสาขาหลักสูตรการสอน