การก่อตั้ง

ประวัติความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2521 ตั้งอยู่ที่บริเวณสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 8 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ นางจันทดา  โหละสุต ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ทำหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8

พ.ศ. 2522 ย้ายสำนักงานจากสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่ มาอยู่ในอาคารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2525 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งนายถาวร สัพพะเลข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ทำหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่

 

พ.ศ. 2526 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายถาวร สัพพะเลข ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 7เขตการศึกษา 8 ทำหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์นิเทศและฝึกอบรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยรวมหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 และเขตการศึกษา 8 เข้าด้วยกัน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ถนนเวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายถาวร สัพพะเลข ศึกษานิเทศก์ 7 กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศและฝึกอบรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ

พ.ศ. 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อศูนย์นิเทศและฝึกอบรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ

มกราคมพ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายจุล ทองเหลือง ศึกษานิเทศก์ 6 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ

พ.ศ. 2537 ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2537 สร้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง โดยสร้างในบริเวณของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8 ถนนหัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้เปิดใช้เป็นสำนักงานของศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในเดือนพฤศจิกายน 2538

พฤษภาคม พ.ศ. 2539 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายยงยุทธ ไตติลานนท์ ศึกษานิเทศก์ 7 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ

พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายอำนวย เถาตระกูล ศึกษานิเทศก์ 7 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุบิน แพทย์รัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2555 ได้แต่งตั้งให้นายวิทยา  ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ นางสุดสาย ศรีศักดา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุรัตน์นารี ธิชาใจ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ