บทบาทหน้าที่

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและโครงสร้าง ดังนี้
หน่วยงานประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคประกอบด้วย งานสารบรรณ งานการเงิน งานบัญชี 
งานพัสดุ งานเอกสารการพิมพ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานบุคลากร โดยมีบุคลากรดังนี้
- อัตราข้าราชการพลเรือน 9 อัตรา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา 
เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 อัตรา และพนักงานขับรถ 2 อัตรา
- ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาเป็นข้าราชการครู ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 1 อัตรา

2. กลุ่มงานพัฒนาการผลิตกำลังคนระดับภาค
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษา/ สถานศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

3. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยี ของสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา
2. ส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เป็นศูนย์รวม เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา เป็นศูนย์เครือข่าย
ที่ให้บริการ
3. ส่งเสริมและกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

4. กลุ่มงานเครือข่ายการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้คำแนะนำเสนอแนะแก่สถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษาในการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมการดำเนินงานประกันคณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา
4. ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพในสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน/สถานศึกษา
6. เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา