แผนการจัดการเรียนรู้ (ผอ. วิทยา  ใจวิถี, ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) 

 

 

ชุดการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้สื่อดิจิทัล โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562

 

ชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนภาษาอังกฤษ (เร็ว ๆ นี้)
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2561  หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ


คู่มือครูสำหรับชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  
โครงการปฏิรูปภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง กิจกรมที่ 1 ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ปีพุทธศักราช 2560  โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 

 

 

 

 

   

 

คู่มือครูรายวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559

 

 

 

คู่มือครูวิชา ภาษาไทยธุรกิจ คู่มือครูภาษาไทยพื้นฐาน

คู่มือครูภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 2559 (ดร. ประพนธ์ จุนทวิเทศ, ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) 

 

             

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ การจัดทำต้นฉบับชุดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและทักษะชีวิต (เร็ว ๆ นี้)
พ.ศ. 2558  8 รายวิชา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจและสังคม

 

ภาษาอังกฤษโครงงาน