นางจารุณี มณีขัติย์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32

 

 

 
 
 
  • เกียรติบัตรระดับ ปวส.  เหรียญทอง    
 
  • เกียรติบัตรระดับ ปวส.  เหรียญเงิน 
 
  • เกียรติบัตรระดับ ปวช. เหรียญทอง 
 
  • เกียรติบัตรระดับ ปวช. เหรียญเงิน  ลิงก์นี้ 
 
  • ครูที่ปรึกษา ปวส. เหรียญทอง                                           
 
  • ครูที่ปรึกษา ปวส. เหรียญเงิน                             
 
  • ครูที่ปรึกษา ปวช. เหรียญทอง                                     
 
  • ครูที่ปรึกษา ปวช. เหรียญเงิน                                
กิจกรรม 1   สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ Online, On-Site, On-Demand and Anywhere (ช่วง 2) โครงการนิเทศพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้  

สรุปกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้-วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า  กิจกรรม 1  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ Online, On-Site, On-Demand and Anywhere (ช่วง 2) โครงการนิเทศพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้  ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย วันที่ 10, 17 พฤษภาคม 2566  าวน์โหลดเอกสาร

สรุปกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้-วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
กิจกรรม 1  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ Online, On-Site, On-Demand and Anywhere (ช่วง 2) โครงการนิเทศพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จ. พะเยา วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้-วิทยาลัยการอาชีพปง กิจกรรม 1  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ Online, On-Site, On-Demand and Anywhere (ช่วง 2) โครงการนิเทศพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้  ณ วิทยาลัยการอาชีพปง จ. พะเยา วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
กิจกรรม 2 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site   

สรุปกิจกรรม 2 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site 
โครงการนิเทศพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม 2 นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site  เดือนมีนาคม 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร 

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 


โครงงานวิทย์ฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2565 วท.แพร่ จ.แพร่  ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการนิเทศติดตามบ่มเพาะเอกชนฯ ภาคเหนือ  ดาวน์โหลดเอกสาร

เกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2564 
                 จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
                 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2565
                 ณ โรงแรมบุราภัฏรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่   

วุฒิบัตร-เกียรติบัตร การฝึกอบรม หลักสูตรการนิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ
พ.ศ. 2564  
จัดโดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี หน่วยศึกษานิเทศก์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
                  อาชีวศึกษาภาคเหนือ
                   วันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
                   วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม
                   เกียรติบัตรวิทยากร
                   เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม
                   เกียรติบัตรคณะทำงาน   

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม-เกียรติบัตรวิทยากร ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน
        จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
                   ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
                   วิทยากร 13 คน
                   ครู จำนวน 375 คน 33 สถานศึกษา
                   คณะทำงาน 8 คน   

เอกสารประกอบการอบรมฯ การบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มภาคเหนือ  

                   โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์
                   โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ   

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาเอกชน  ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินการนิเทศติดตามการใช้คู่มือสำหรับการจัดการเรียนรู้
active learning  
ดาวน์โหลดเอกสาร 
รายงานผลการนิเทศการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมฯ ภาคเหนือ 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงงานวิทย์ฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562 วท.สุโขทัย จ.สุโขทัย  ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงงานวิทย์ฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 วท.แม่สอด จ.ตาก  ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงงานวิทย์ฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 วช.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
ครงงานวิทย์ฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 วท.ตาก จ.ตาก  ดาวน์โหลดเอกสาร