ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ

   
   
   
   
   
   
 • โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิศึกษาด้วยการนิเทศแบบสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ประจำปี 2566  - ร่วมสร้างพลังในการคิดแก้ปัญหาอนาคต   ดาวน์โหลดเอกสาร
  - รู้สอน : การคิดแก้ปัญหาอนาคต  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 • รายงานผลการนิเทศ​ประจำ​ปี 2566
  - ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล   ดาวน์โหลดเอกสาร
  - ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร
  - การจัดการศึกษาทวิศึกษาด้วยการนิเทศแบบสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต   ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

 

 • รายงานผลการนิเทศประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  - รายงานผลการนิเทศประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
  - สื่อนิเทศ ภายใต้โครงการประกันคุณภาพภายในสภานศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
  - สื่อนิเทศ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
  - สื่อนิเทศ ระบบประกันคุณภาพ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 • คู่มือการใช้งานระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  -
   คู่มือการใช้งานระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
  - แนวทางการเขียน SAR ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
  - แนวทางการเขียน SAR แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 • รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานและการผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่  ดาวน์โหลดเอกสาร